Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10) skall ha följande lydelse.

5 kap.

kap. 18 §

2Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.
När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.
Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
  • 1. industriändamål,
  • 2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
  • 3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
  • 4. hamn för fritidsbåtar,
  • 5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
  • 6. permanent campingplats,
  • 7. nöjespark, eller
  • 8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken.

SFS 2005:578

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.
Senaste lydelse 2005:149.