Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:578 Utkom från trycket den 5 juli 2005Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 22 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312. föreskrivs att 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (1987:10) skall ha följande lydelse.5 kap.18 §18 § Senaste lydelse 2005:149.Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk förindustriändamål,köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,hamn för fritidsbåtar,hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,permanent campingplats,nöjespark, ellerdjurpark.Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)