Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:582 Utkom från trycket den 5 juli 2005Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet;utfärdad den 22 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312. föreskrivs att 6 kap. 5 och 8 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall ha följande lydelse.6 kap.5 §5 § Miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för det år då avgiften skall betalas och basbeloppet för det år då avgiften fastställdes. 8 §8 § För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhörklass 1: 0,05 promille av basbeloppet,klass 2: 0,1 promille av basbeloppet,klass 3: 0,15 promille av basbeloppet,klass 4: 0,2 promille av basbeloppet.För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgiftsenhet, om verksamheten tillhörklass 1: 1 procent av basbeloppet,klass 2: 5 procent av basbeloppet,klass 3: 10 procent av basbeloppet,klass 4: 15 procent av basbeloppet.Med basbeloppet avses det prisbasbelopp som har bestämts enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för det år som avgiften avser.Vid inplacering i avgiftsklass skall hänsyn tas tillden omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna,den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av vattenverksamheten eller anläggningar för denna, ochomfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har ålagts enligt 5 § eller i villkor eller förelägganden enligt 11 kap. 8 § miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)