Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:602 Utkom från trycket den 5 juli 2005Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 22 juni 2005.Regeringen föreskriver att 6 och 16 §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2004:1327.Den offentliga arbetsförmedlingen skall i samråd med den som söker arbete upprätta en individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter anges. Planen skall upprättas senast inom tre månader från det att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas väsentligt tidigare. AMS utfärdar föreskrifter om handlingsplanernas närmare innehåll och hur de skall följas upp. 16 §16 § Senaste lydelse 2004:627.Den offentliga arbetsförmedlingen skall underrätta arbetslöshetskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds, på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i ett program inte kommer till stånd, uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att sökanden inte vill eller kan anta något som helst arbete, ellerfrivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.På regeringens vägnarHANS KARLSSONKarin Renman(Näringsdepartementet)