Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet inom det offentliga skolväsendet m.m.;

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet inom det offentliga skolväsendet m.m. skall ha följande lydelse.

kap. 1 §

1Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter dels för uppföljning och utvärdering av skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, dels för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt.
Föreskrifterna får omfatta uppgifter som lämnas av
  • 1. skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet,
  • 2. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 1, 5, 8 och 8 b §§ skollagen (1985:1100),
  • 3. skolhuvudmännen för sådana fristående skolor som har ställts under statlig tillsyn med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor,
  • 4. huvudmannen för utbildningen vid sådana särskilda resurscenter som avses i 10 kap. 3 a § skollagen, och
  • 5. en kommun, om det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som bedrivs av kommunen.
Föreskrifterna skall begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

SFS 2005:610

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2005.
På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANNils Cederstierna(Utbildnings- och kulturdepartementet)
Senaste lydelse 2004:597.