Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:658 Utkom från trycket den 13 september 2005Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 1 september 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290. föreskrivs att 13 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.13 §13 §Den dömde får hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att verkställigheten skall kunna genomföras. Den dömde får också hindras att disponera sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas, när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnnika Lowén(Justitiedepartementet)