Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:700 Utkom från trycket den 4 oktober 2005Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 15 september 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307. föreskrivs att 58 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning skall ha följande lydelse.58 §58 § Senaste lydelse 1993:520.Vid överklagande av kronofogdemyndighetens utslag och beslut samt vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. 1 och 8–11 §§ utsökningsbalken. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom(Justitiedepartementet)