Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:729 Utkom från trycket den 18 oktober 2005Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;utfärdad den 29 september 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1. föreskrivs att 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.21 a §21 a § Senaste lydelse 2003:1162.Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut omavvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge,utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, elleröverlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket har verkställts. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONChristian Groth(Socialdepartementet)