Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

Regeringen föreskriver att 1 och 1 b §§ samt bilagan till förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut1 skall ha följande lydelse.

1 §

2Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning skall till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:
 
kronor 
1.för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet på kärnenergiområdet 
646 300 
2.för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 
798 500 
3.för finansiering av strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen 
286 700 

1 b §

3Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar skall till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:
 
kronor 
1.Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 
219 700 
2.anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 
87 100 
3.anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
57 900 
4.anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
57 900 
5.anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
32 500 

SFS 2005:753

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:424.
Senaste lydelse 2003:771.
Senaste lydelse 2005:279.
Senaste lydelse 2004:736.