Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:757 Utkom från trycket den 15 november 2005Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;utfärdad den 3 november 2005.Enligt riksdagens beslutBet. 2005/06:LU3, rskr. 2005/06:9. föreskrivs att 49 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.49 a §49 a § Senaste lydelse 2005:359.Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas. Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi. Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år då bilden framställdes. Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 12 § första och fjärde styckena, 16–20 a och 23 §§, 24 § första stycket, 25–26 b, 26 e, 26 j–28, 31–38, 41, 42, 42 a–42 f och 50–52 §§ skall tillämpas på bilder som avses i denna paragraf. Är en sådan bild föremål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande. Denna lag träder i kraft den 1 december 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMChristine Lager(Justitiedepartementet)