Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2005:810 Utkom från trycket den 29 november 2005Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning;utfärdad den 17 november 2005.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 25 a §, samt närmast före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse, dels att 19 § och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.19 §19 §Befolkningsökning under en fyraårsperiod är skillnaden mellan befolkningen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen den 1 november två år före utjämningsåret. Den del av befolkningsökningen räknat i antalet personer från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret som överstiger 1,2 procent samt kommunens folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret multipliceras med kommunens intäkter året före utjämningsåret dividerat med antalet invånare i kommunen. Kommunens intäkter året före utjämningsåret beräknas enligt anvisningar i bilagan till denna förordning.Befolkningsförändringar25 a §25 a §Ett landstings merkostnader till följd av befolkningsförändringar beräknas för landsting som under en fyraårsperiod haft en ökning av antalet invånare med i genomsnitt minst 1,2 procent per år och där folkmängden från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent. Befolkningsökning under en fyraårsperiod är skillnaden mellan befolkningen den 1 november sex år före utjämningsåret och befolkningen den 1 november två år före utjämningsåret.Den del av befolkningsökningen räknat i antalet personer från och med den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret som överstiger 1,2 procent samt landstingets folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret multipliceras med landstingets intäkter året före utjämningsåret dividerat med antalet invånare i landstinget. Landstingets intäkter året före utjämningsåret beräknas enligt anvisningar i bilagan till denna förordning.Bilaga Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Genomsnittlig standardkostnad Kommuner Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verksamheter är:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
4 362 
Förskoleklass och grundskola 
 
- Förskoleklass 
409 
- Grundskola 
7 886 
Gymnasieskola 
3 167 
Individ- och familjeomsorg 
 
- Barn- och ungdomsvård 
1 149 
- Övrig individ- och familjeomsorg 
1 684 
Äldreomsorg 
7 752 
Beloppen avser år 2004 
 
 
 
Landsting 
 
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 15 039 kronor per invånare. Beloppet avser år 2004. 
 
 
Delat huvudmannaskap  
 
Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 045 kronor per invånare. Beloppet avser år 2004.  
 
 
Nettoprisindex  
 
Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex för respektive år används följande: 2003 (1,4), 2004 (0,2), 2005 (0,0) och 2006 (1,4).  
Följande verksamheters standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjämningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. 
Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: bebyggelsestruktur. 
Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämningsårets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolkningsförändringar.  
 
 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg  
 
 
Äldreomsorg  
 
Följande kommuner får ett tillägg på fem procent till den enligt 14 § första, andra och tredje styckena beräknade kostnaden: Torsby, Malung, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Ånge, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå. 
 
 
Befolkningsförändringar  
 
Eftersläpningseffekter  
 
Antalet personer som utgör den befolkningsökning som överskrider 1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före utjämningsåret samt kommunens eller landstingets folkmängd den 1 november två år före utjämningsåret multipliceras med summan av, kronor per invånare året före utjämningsåret, bidrag eller avgift i kostnadsutjämningen, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag eller regleringsavgift samt det enligt andra stycket framräknade beloppet.Kommunens eller landstingets inkomstutjämningsbidrag eller inkomstutjämningsavgift omräknas med kommunens respektive landstingets befolkning den 1 november två år före utjämningsåret samt den del av befolkningsökningen som överskrider 1,2 procent mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året före utjämningsåret utifrån landets och kommunens eller landstingets skatteunderlag som används vid beräkningen av inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Kommunen eller landstinget kompenseras för differensen mellan bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och bidrag eller avgift i utjämningssystemet beräknat enligt första och andra styckena. 
 
Bebyggelsestruktur  
 
 
Byggkostnader  
 
Standardkostnad = ((byggkostnadsindex 2001 + byggkostnadsindex 2002)/2 – 98,65) x 2 484/100. 
Administration, resor och räddningstjänst  
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)