Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:820 Utkom från trycket den 2 december 2005Förordning om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän;utfärdad den 17 november 2005.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän dels att 5 § skall upphöra att gälla, dels att 8, 12 och 16 §§ skall ha följande lydelse.8 §8 §Hemvärnsmän får en utbildningspremie när de fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befäls- eller specialkurs inom hemvärnet. 12 §12 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.Hemvärnsmän får vid inryckning till och uttryckning från tjänstgöring i hemvärnet fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen.Vid tjänstledighet får hemvärnsmän fri hemresa.16 §16 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.Hemvärnsmän har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvarspliktiga får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)