Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:828 Utkom från trycket den 2 december 2005Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 24 november 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34. föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2004:1057.Allmän löneavgift tas ut med 4,4 procent av underlaget och tillfaller staten. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2006.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarPÄR NUDERUlf Rehnberg(Finansdepartementet)