Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:845 Utkom från trycket den 2 december 2005Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet;utfärdad den 24 november 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33. föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhetSenaste lydelse av lagens rubrik 2003:671. skall ha följande lydelse. 2 kap.3 §3 §För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:person- eller samordningsnummer,namn,födelsetid,födelsehemort,födelseort,adress,folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,medborgarskap,civilstånd,make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,samband enligt 10 som är grundat på adoption,inflyttning från utlandet,avregistrering enligt 19–21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837), ochgravsättning.I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen, de handlingar som har legat till grund för identifiering samt uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarPÄR NUDERStefan Holgersson(Finansdepartementet)