Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna skall ha följande lydelse.

2 §

Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention eller som 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond har betalat enligt artikel 4 i 2003 års fondprotokoll, får respektive fond kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e–g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får fonderna kräva åter ett utbetalat ersättningsbelopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen (2005:104).

SFS 2005:880

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnarJENS ORBACKPatrik Örnsved(Justitiedepartementet)
Bet. 2005/06:LU2, rskr. 2005/06:23.