Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i brottsbalken2 skall införas en rubrik till 6 kap. som skall lyda ”Om sexualbrott”.


SFS 2005:885

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnarJENS ORBACKMaria Kelt(Justitiedepartementet)
Bet. 2005/06:JuU5, rskr. 2005/06:56.
Senaste lydelse av rubriken till 6 kap. 2005:90.