Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:885 Utkom från trycket den 9 december 2005Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 1 december 2005.Enligt riksdagens beslutBet. 2005/06:JuU5, rskr. 2005/06:56. föreskrivs att det i brottsbalkenSenaste lydelse av rubriken till 6 kap. 2005:90. skall införas en rubrik till 6 kap. som skall lyda ”Om sexualbrott”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKMaria Kelt(Justitiedepartementet)