Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:915 Utkom från trycket den 9 december 2005Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;utfärdad den 1 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74. föreskrivs att 23 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel skall ha följande lydelse.23 §23 § Senaste lydelse 1999:1101.Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett företags efterlevnad av bestämmelserna enligt denna lag och anmärkningen har framförts i en sådan revisionsberättelse som sägs i 9 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) eller § revisionslagen (1999:1079), skall han genast sända in en kopia av revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska produkter. En revisor vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyldighet. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGCarl Henrik Ehrenkrona(Utrikesdepartementet)