Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:939 Utkom från trycket den 9 december 2005Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 1 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50. föreskrivs att 28 kap. 10 och 11 §§ miljöbalken skall ha följande lydelse.28 kap.10 §10 §Den som utför eller skall utföra en vattenverksamhet kan av miljödomstolen ges rätt att utföra anläggningar eller åtgärder inom fastigheter som tillhör någon annan och ta i anspråk mark eller annat utrymme för detta, när det är fråga omvattenverksamhet som utförs av staten, kommuner eller vattenförbund och som är önskvärda från hälso- eller miljösynpunkt eller som främjar fisket, vattenverksamhet för att motverka förorening genom avloppsvatten, vattenverksamhet som avser tillgodogörande av yt- eller grundvatten, vattenreglering, vattenverksamhet som avser allmän farled eller allmän hamn, eller markavvattning.Ett område som tas i anspråk enligt första stycket får lösas in, om det skall ingå i en strömfallsfastighet.Har rätten upphört enligt denna paragraf att med annat än äganderätt ta annans fastighet i anspråk, skall anläggningar som har uppförts eller placerats inom fastigheten tillfalla fastighetsägaren utan lösen, om de inte har förts bort inom ett år från upphörandet. 11 §11 §Den som är skyldig att underhålla en vattenanläggning har rätt att nyttja annans mark eller annat utrymme för arbeten eller åtgärder som behövs för att underhållsskyldigheten skall kunna fullgöras.Den underhållsskyldige skall betala ersättning för skada och intrång. Talan om ersättning skall väckas vid miljödomstol. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)