Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:967 Utkom från trycket den 14 december 2005Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 24 november 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21. föreskrivs i fråga om brottsbalkenSenaste lydelse av 26 kap. 11 § 1998:604, 28 kap. 5 a § 1998:604, 26 kap. 12 § 1998:604, 28 kap. 6 a § 1998:604, 26 kap. 13 § 1998:604, 37 kap. 2 § 1998:598, 26 kap. 14 § 1998:604, 37 kap. 10 § 1998:604, 26 kap. 15 § 1998:604, 38 kap. 12 § 1998:604, 26 kap. 16 § 1998:604, 38 kap. 15 § 1998:604, 27 kap. 4 § 1998:604, 38 kap. 16 § 1998:604. dels att 38 kap. 15 § skall upphöra att gälla, dels att i 26 kap. 11–16 §§, 27 kap. 4 §, 28 kap. 5 a och 6 a §§, 37 kap. 10 § och 38 kap. 12 § orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården” i motsvarande form, dels att i 37 kap. 2 § och punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1998:604) om ändring i brottsbalken ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården”, dels att nuvarande 38 kap. 16 § skall betecknas 38 kap. 19 §, dels att 26 kap. 9 §, 37 kap. 7 §, 38 kap. 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i balken skall införas fyra nya paragrafer, 38 kap. 15–18 §§, av följande lydelse.26 kap.9 §9 § Senaste lydelse 1998:604. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphör att gälla.Kriminalvården fattar beslut i fråga om att skjuta upp den villkorliga frigivningen enligt 6 § tredje stycket och om att senarelägga den villkorliga frigivningen enligt 7 §.Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart om inte något annat förordnas.37 kap.7 §7 § Senaste lydelse 1998:604.Den som har dömts till fängelse får begära prövning av Kriminalvårdens beslut enligt 26 kap. 11 §, 12 § andra meningen eller 13 § andra meningen hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. Nämnden får också självmant ta upp ett sådant beslut till omprövning eller själv meddela ett sådant beslut. Kriminalvården kan överlämna ett ärende enligt nämnda bestämmelser till nämnden för avgörande.Om den som har dömts till fängelse inte är nöjd med ett beslut av en övervakningsnämnd enligt 26 kap. 11, 15, 18, 19 eller 22 §, får han hos Kriminalvårdsnämnden begära prövning av beslutet.38 kap.13 §13 § Senaste lydelse 1998:604. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphör att gälla.Kriminalvårdens beslut enligt denna balk kan inte överklagas annat än i de fall det är särskilt föreskrivet.14 §14 § Senaste lydelse 1998:604. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphör att gälla.Kriminalvårdens beslut om att skjuta upp den villkorliga frigivningen enligt 26 kap. 6 § tredje stycket och om att senarelägga den villkorliga frigivningen enligt 26 kap. 7 § samt om avvisning enligt 38 kap. 17 § andra meningen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.15 §15 §Beslut som avses i 14 § får inte överklagas innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning. Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.16 §16 §En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.17 §17 §Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.18 §18 §Beslut som avses i 14 § överklagas till den länsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt är belägen där den enskilde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMaria Kelt(Justitiedepartementet)