Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:969 Utkom från trycket den 14 december 2005Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;utfärdad den 24 november 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21. föreskrivs att i 26, 34 a och 41 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdomSenaste lydelse av 26 § 2000:460 34 a § 2000:460 41 § 2000:460. ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården” i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMUlf Wallentheim (Justitiedepartementet)