Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:984 Utkom från trycket den 14 december 2005Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 24 november 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21. föreskrivs att i 6 kap. 11 och 12 §§ smittskyddslagen (2004:168) orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” skall bytas ut mot ordet ”Kriminalvården”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONChristian Groth(Socialdepartementet)