Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1037 Utkom från trycket den 14 december 2005Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 1 december 2005.Regeringen föreskriver att 7 kap. 10 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.7 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2002:761.Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.Vid urvalet används urvalsgrundernabetyg,högskoleprov som avses i 17 §,andra särskilda prov,tidigare utbildning,arbetslivserfarenhet, ochsärskilda skäl.Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras dels genom prov eller intervjuer, dels med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter från det underrepresenterade könet. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att urval har gjorts med hänsyn till kön. Vid i övrigt likvärdiga meriter får vidare lottning användas, om urval med hänsyn till kön inte kan göras.I fråga om utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, får en högskola i den omfattning som framgår av 16 c § bestämma urvalsgrunder som innefattar vissa förkunskaper eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Högskolan får bestämma att urvalsgrunder som anges i andra stycket skall användas. I fråga om utbildningar som inte vänder sig till nybörjare, skall högskolan bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som skall användas. 15 §15 §Sådana andra särskilda prov som avses i 10 § andra stycket 3 får användas som urvalsgrund endast i fråga omutbildningar som förbereder för yrkesområden som ställer krav på vissa personliga egenskaper eller särskild kompetens, ochutbildningar med konstnärlig inriktning.I fråga om utbildningar som avses i första stycket 1 beslutar Högskoleverket om tillstånd för högskolan att använda proven och om de villkor som skall gälla för användningen. Högskoleverket kan därvid besluta om undantag från 12 § första stycket andra meningen. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006 och tillämpas första gången vid antagning till grundläggande högskoleutbildning höstterminen 2006.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)