Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1048 Utkom från trycket den 16 december 2005Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);utfärdad den 8 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93. föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) skall ha följande lydelse.4 a §4 a § Senaste lydelse 1999:605.Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 7 kap. 11 a § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKDag Mattsson(Justitiedepartementet)