Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1059 Utkom från trycket den 16 december 2005Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 8 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55. föreskrivs att 1 kap. 3 e § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.1 kap.3 e §3 e § Senaste lydelse 2002:996.Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid tingsrätten eller vid en länsrätt eller en hyresnämnd på samma ort som tingsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare när de utför åtgärder enligt första stycket. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarJENS ORBACKMagnus Medin(Justitiedepartementet)