Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1077 Utkom från trycket den 16 december 2005Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 8 december 2005.Regeringen föreskriver att 10 kap. 11 § gymnasieförordningen (1992:394) skall ha följande lydelse. 10 kap. 11 §11 § Senaste lydelse 2001:256. Den ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i boendet som hemkommunen skall betala enligt 5 kap. 31 a § första stycket skollagen (1985:1100) skall utgöra en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för insatserna per elev. Detsamma gäller den ersättning som hemlandstinget, i förekommande fall hemkommunen, enligt samma paragraf skall betala för kostnader för habilitering.Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan ersättning som avses i första stycket. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANNils Cederstierna (Utbildnings- och kulturdepartementet)