Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1087 Utkom från trycket den 16 december 2005Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547);utfärdad den 8 december 2005.Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 a § och 6 kap. 12 a § utlänningsförordningen (1989:547)Förordningen omtryckt 1995:254. skall ha följande lydelse.4 kap. 3 a §3 a § Senaste lydelse 2000:391.Den som här i landet sökt uppehållstillstånd och därvid åberopat skäl enligt 3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen (1989:529) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i de fall Migrationsverket bedömer att dess beslut i ärendet inte kommer att kunna fattas inom fyra månader från ansökan. Undantaget gäller fram till dess att lagakraftvunnet beslut föreligger i ärendet. Om ett beslut om avvisning eller utvisning inte bedöms kunna verkställas med tvång på grund av förhållandena i mottagarlandet gäller undantaget fram till dess att utlänningen lämnar landet. Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.6 kap. 12 a §12 a § Senaste lydelse 1999:1143.Regeringskansliet skall underrätta Rikspolisstyrelsen om beslut som innebär att ett avgörande helt eller delvis upphävs enligt 7 kap. 16 § utlänningslagen (1989:529), att inhibition enligt 8 kap. 10 § första stycket, 10 a § eller 11 kap. 4 § utlänningslagen meddelas, att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetstillstånd enligt 7 kap. 16 § utlänningslagen beviljas, eller att avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen beslutas. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGLars Nilsson(Utrikesdepartementet)