Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län;

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (1988:776) om försöksverksamhet med statsbidrag till särskilda skogsvårdsinsatser i Västerbottens och Norrbottens län skall ha följande lydelse.

5 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.
Vid prövningen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.

6 §

Skogsstyrelsens beslut får inte överklagas.

SFS 2005:1157

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGDan Sandberg(Näringsdepartementet)