Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1192 Utkom från trycket den 23 december 2005Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 15 december 2005.Enligt riksdagens beslutBet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109. föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2003:296.Lagen gäller intestatsråden,riksdagens ombudsmän,riksrevisorerna,arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning.För justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)