Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1193 Utkom från trycket den 23 december 2005Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;utfärdad den 15 december 2005.Enligt riksdagens beslutBet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109. föreskrivs att 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2000:626.Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarHANS KARLSSON Karin Renman(Näringsdepartementet)