Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1204 Utkom från trycket den 23 december 2005Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 15 december 2005.Regeringen föreskriver att 5, 12 och 20 §§ samt rubriken närmast före 12 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2003:624.Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av platsförmedling,vägledning, arbetsmarknadspolitiska program, arbetsplatsintroduktion, arbetslivsinriktad rehabilitering,verksamhet för unga med funktionshinder, ochvissa anställningsfrämjande åtgärder. Verksamheten omfattar också frågor om arbetstillstånd, arbetslöshetsförsäkringen, totalförsvaret, och byggnadstillstånd m.m.Unga med funktionshinder 12 §12 §Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att AMS och länsarbetsnämnderna samverkar med skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för den som fyllt 16 år men inte 30 år och har ett funktionshinder. AMS och länsarbetsnämnderna samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.20 §20 §Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är avgiftsfri. Om en arbetssökande eller en arbetsgivare begär annonsering eller någon annan särskild åtgärd, får dock länsarbetsnämnderna eller AMS ta betalt. Den som anordnar arbetspraktik kan åta sig att betala ett finansieringsbidrag till staten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarHANS KARLSSON Karin Renman(Näringsdepartementet)