Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1208 Utkom från trycket den 23 december 2005Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 15 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103. föreskrivs att 1 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.1 kap. 5 §5 § Senaste lydelse 2001:1263.Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)