Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1211 Utkom från trycket den 23 december 2005Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 15 december 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51. föreskrivs att 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. skall ha följande lydelse.19 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2000:233.Ärenden om att föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del handläggs av lantmäterimyndigheten. Regeringen får meddela föreskrifter om att någon annan myndighet än lantmäterimyndigheten skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Sådana föreskrifter får endast avse uppgifter som enligt annan lagstiftning än denna lag skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)