Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988)2 skall ha följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 6 §

3Ärenden om att föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del handläggs av lantmäterimyndigheten.
Regeringen får meddela föreskrifter om att någon annan myndighet än lantmäterimyndigheten skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. Sådana föreskrifter får endast avse uppgifter som enligt annan lagstiftning än denna lag skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del.

SFS 2005:1211

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.
Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse 2000:233.