Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2005:1219 Utkom från trycket den 23 december 2005Förordning om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre;utfärdad den 15 december 2005. Regeringen föreskriverJfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108. i fråga om förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavreSenaste lydelse av 6 § 1995:263. dels att 3 § skall ha följande lydelse, dels att i 6 § ordet ”Statens utsädeskontroll” skall bytas ut mot ”Jordbruksverket”.3 §3 § Senaste lydelse 1991:1440.Jordbruksverket kungör vart tredje år före september månads utgång en förteckning över områden där flyghavre förekommer. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. På regeringens vägnarLENA SOMMESTADAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)