Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:413 Utkom från trycket den 31 maj 2006Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149);utfärdad den 18 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213. föreskrivs att 1 § anläggningslagen (1973:1149)Lagen omtryckt 1992:1148. skall ha följande lydelse.1 §1 §Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.Kan enligt bestämmelser i annan författning än fastighetsbildningslagen (1970:988) fråga om inrättande av anläggning gemensamt för flera fastigheter prövas av domstol eller annan myndighet, gäller inte denna lag. Den gäller inte heller en allmän vatten- och avloppsanläggning. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)