Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:673 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i miljöbalken;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs att i 20 kap. 2 § miljöbalkenSenaste lydelse av 20 kap. 2 § 2002:600. ordet ”kronofogdemyndighets” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndighetens”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADEgon Abresparr(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)