Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:686 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs att i 96 § rennäringslagen (1971:437)Lagen omtryckt 1993:36. ordet ”kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)