Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:688 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs att i 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173)Lagen omtryckt 1981:737. Senaste lydelse av 8 § 2003:504. ordet ”exekutionsväsendet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)