Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i preskriptionslagen (1981:130);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 5 § preskriptionslagen (1981:130) orden ”exekutiv myndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.


SFS 2006:698

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.