Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:709 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckningSenaste lydelse av 6 § 2004:671 6 a § 2006:80. dels att 6–8 §§ skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 6 § skall utgå, dels att i 61 § orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas mot ”Kronofogdemyndigheten”, dels att 18 § skall ha följande lydelse.18 §18 §Ansökningen skall innehålla uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)