Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

dels att nuvarande 22 § ska betecknas 22 a §,

dels att 2, 3, 9–12, 18–21, den nya 22 a och 23 §§ samt rubriken närmast före nuvarande 22 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 §, av följande lydelse.

2 §

1 Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen
  • 1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden, och
  • 2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som överenskommits i den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

3 §

2 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet. Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas.
Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

9 §

Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Arbetspraktik får pågå under längst sex månader.

10 §

Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex månader.

11 §

Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader.

12 §

Insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin får genomföras i Arbetsförmedlingens regi eller upphandlas.

18 §

Ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.
När ekonomiskt stöd för merkostnader lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

19 §

Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.

20 §

Om en arbetsgivare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

21 §

Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till programmet.

Omprövning m.m.

22 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.
En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

22 a §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

23 §

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2007:932

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse 2007:815.
Senaste lydelse 2007:815.