Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:1429 Utkom från trycket den 28 december 2007Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 18 december 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86. föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av följande lydelse.4 kap.1 a §1 a §Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §hemmavarande barns inkomster av eget arbete,hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år.Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.2. Bestämmelsen gäller endast inkomster som intjänats efter den 1 januari 2008.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)