Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:804 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41 och 42 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av ungaSenaste lydelse av4 § 2007:131224 § 2007:131235 § 2003:42039 § 1996:164841 § 2009:59842 § 2005:468. ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarMARIA LARSSONMarianne Jenryd(Socialdepartementet)