Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion;

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

20 §

1 Lagmannen får förordna en förvaltningsrättsnotarie som har tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar
  • 1. handlägga mål om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort enligt körkortslagen (1998:488),
  • 2. handlägga mål om återbetalning av studiemedel och studielån enligt studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395),
  • 3. handlägga mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller socialtjänstlagen (2001:453),
  • 4. handlägga mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
  • 5. handlägga mål enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, och
  • 6. handlägga mål om saken är uppenbar.
Förordnanden enligt första stycket får endast avse mål av enkel beskaffenhet som inte kräver särskild erfarenhet. Den ansvarige domaren eller den domare han eller hon utser ska efter prövning i varje enskilt fall avgöra om målet är av sådan art att det kan handläggas av en notarie.
När en notarie handlägger tvistiga mål ska nämndemän alltid delta i avgörandet.

SFS 2010:1696

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSPer Lennerbrant(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2009:885.