Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet1

dels att 3 b § ska betecknas 3 d §,

dels att 3 a och 24 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 b och 3 c §§, och närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före nya 3 d § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Ansökan om tillstånd”.

Miljöbedömningar

3 a §

2 Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att 6 kap. miljöbalken ska tillämpas i fråga om sådana ärenden om tillstånd som avses i 5 e § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

3 b §

Strålsäkerhetsmyndigheten får i ett ärende om tillstånd som avses i 5 e § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet besluta att 6 kap. miljöbalken ska tillämpas.

3 c §

Om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram enligt föreskrifter som avses i 3 a § eller enligt ett beslut som avses i 3 b §, ska beskrivningen kungöras enligt 14 a § strålskyddsförordningen (1988:293).

24 §

3 Ansökan om tillstånd enligt 5 § eller 5 a § första stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Om ansökan avser en fråga som regeringen ska pröva, ska myndigheten hämta in de yttranden som behövs och med ett eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen. Om ansökan avser en ny kärnkraftsreaktor eller ändring av högsta tillåtna termiska effekt för en kärnkraftsreaktor, ska myndigheten ge Affärsverket svenska kraftnät tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ansökan om tillstånd enligt 5 § lagen om kärnteknisk verksamhet ska innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 5 c § 3 eller 4 lagen om kärnteknisk verksamhet.

SFS 2017:968

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Förordningen omtryckt 2008:456.

Senaste lydelse av 3 b § 2010:1328.

Senaste lydelse 2017:778.
Senaste lydelse 2017:778.