Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 16 kap. 14, 14 a och 18 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 16 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

16 kap.

16 kap. 17 §

3 För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra myteri döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök till sådant barnpornografibrott som avses i 10 a § första stycket och försök eller förberedelse till grovt barnpornografibrott.

SFS 2018:1140

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.
Senaste lydelse av

14 § 1986:1007

14 a § 1982:1061

18 § 1980:892.

Senaste lydelse 2016:508. Ändringen innebär att ”försök eller förberedelse till grovt dobbleri” tas bort ur paragrafen.