Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1471 Publicerad den 10 juli 2018Förordning om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapperUtfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper ska ha följande lydelse.14 §14 §För att ett insamlingssystem ska anses lämpligt ska det, ensamt eller tillsammans med andra insamlingssystem som har tillstånd,erbjuda borttransport av hushållens returpapper från alla bostadsfastigheter, ochtransportera bort returpapperet från de fastigheter som inte har avböjt borttransport.Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får kravet på transport från en bostadsfastighet uppfyllas genom insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten (kvartersnära insamling).Kravet på borttransport enligt första och andra styckena gäller inte om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. I så fall ska avfallet samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2025.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)