Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1622 Publicerad den 6 november 2018Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentUtfärdad den 1 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1. föreskrivs att 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. ska ha följande lydelse.6 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2016:1308. För övervakningen av att denna lag följs, liksom prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära attett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONAnna Jegnell(Finansdepartementet)