Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1700 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i rättegångsbalkenUtfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10. föreskrivs att 28 kap. 12 a och b §§ rättegångsbalken ska ha följande lydelse.28 kap.12 a §12 a § Senaste lydelse 2010:363. Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en dna-analys av provet och registrera dna-profilen i det dna-register eller det utredningsregister som förs enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.12 b §12 b § Senaste lydelse 2010:363. Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, omsyftet är att genom en dna-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, ochdet finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.Analysresultatet får inte jämföras med de dna-profiler som finns registrerade i register över dna-profiler som förs enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.Första stycket gäller inte den som är under 15 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMikael Kullberg(Justitiedepartementet)