Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 1 b §

2 Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden
  • 1. som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och
  • 2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls.
Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

SFS 2018:1726

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.
På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)
Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.
Senaste lydelse 2012:205.