Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1731 Publicerad den 23 november 2018Lag om ändring i väglagen (1971:948)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31. föreskrivs att 76 § väglagen (1971:948)Lagen omtryckt 1987:459. ska ha följande lydelse.76 §76 § Senaste lydelse 2012:439. Trafikverket får överklaga länsstyrelsens beslut enligt denna lag.Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och de landsting som avses i 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)