Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1734 Publicerad den 23 november 2018Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnvägUtfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31. föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.5 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1066. Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och de landsting som avses i 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)